ความหมายของตราโรงเรียน คบเพลิง หมายถึง ปัญญาคือแสงสว่าง และความรุ่งโรจน์

 

     สีประจำโรงเรียน  สีน้ำเงิน - เหลือง 

 

                                   * สีน้ำเงิน หมายถึง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

                                   * สีเหลือง หมายถึง ธรรมที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีคุณธรรม

 

                         ปรัชญา "ศึกษาดี  มีคุณธรรม"

 

                          

 

 


 

เพลงมาร์ชสตรีวรนาถ
**เนื้อเพลง**
 ธงชัยไหวงามสลับสะบัดระยับประเทืองคือเหลืองน้ำเงิน
   นั่นคือมิ่งขวัญสัญญาณความรุ่งเจริญ

   เทิดทูนอัญเชิญน้ำเงินและเหลืองดำรง    
   เราชาวเชื้อวรนาถดวงจิตชีวาตม์ประมวลในแพรผืนธง
   จะคอยประคองคุ้มครองให้อยู่ยืนยง    
    หลักชัยดำรงยืนยงทะนงถาวร    
    เหลืองคือแสงธรรมสันติ    
    อันรุ่งระวิ  พิไลเรืองสถาพร    
    กษัตริย์รานี  เปรียบสีน้ำเงิน สังวร   
    พสกนิกร  ซร้องพรอ่อนอันชุลี    
    เราหยิ่งทะนงในชาติ  เชื้อวรนาถ นี้เป็นดังราชินี    
    นามแห่ง พระธรรม  และสันติธรรมโสภี    
    ชูเกียรตินารี สตรีวรนาถ    
    เป็นสถานเรียนวิชาชาญเวทย์  เป็นเอกเทศ ดำเนินกิจการ สามารถ    
    เหล่าครูอาจารย์  ล้วนเป็นแบบพิมพ์ของชาติ    
    พิไลพิลาศ  เปรื่องปราชญ์รอบรู้วิชา    
    ศรีเอยงามด้วยเกียรติสถาน ขจรตระการ ระบือ เลื่องชื่อ ลือชา    
    น้ำเงินและเหลือง  พริ้มเรืองรองเด่นตา    
    สะบัดโบกฟ้า วรนาถ  วัฒนาไชโย