แบบฟอร์มใบสมัครเรียนโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

 
 
 
 
*
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
 
 
 
*
 
ที่อยู่ปัจจุบัน   
 
 
 
 
ข้อมูลบิดา
 
 
ข้อมูลมารดา
 
 
สถานะภาพและความสัมพันธ์ของ บิดา-มารดา
ข้อมูลเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา
ข้อมูลผู้ปกครอง
 
 
 
 
 
 
 
*
คือชื่อผู้ที่เป็นผู้ปกครองที่มีลงชื่อไว้ในใบมอบตัวในใบมอบตัวนักเรียน ในวันสมัครเข้าเรียนจะเป็นบิดา, มารดา, หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธ์ในการปกครองนักเรียนโดยตรง
 
ชื่อ *
สกุล *
ความสัมพันธ์ *
เลขประจำตัวประชาชน *
E-mail *
     (ใช้สำหรับส่งข้อความรูปถ่ายนักเรียนและผู้มารับนักเรียน)
 
*
ชื่อ *
สกุล *
ความสัมพันธ์ *
เลขประจำตัวประชาชน *
 
ชื่อ
สกุล
ความสัมพันธ์
เลขประจำตัวประชาชน
 
ชื่อ
สกุล
ความสัมพันธ์
เลขประจำตัวประชาชน
*
 
*