โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สามารถสมัครเรียน Online ได้แล้ว >> คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศเรื่องการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศ เรื่อง ขออนุญาตฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า (อายุ 12-18 ปี)
การรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( โควิด-19)
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2564
แนวทางการวัดประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
แนะนำโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

 

 


Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School